# HLV Hạng Level Win rate
1   4EvexLHATD Siêu sao 1637
T.185
H.4
B.37
2 NBGxThành Hòa Siêu sao 1450
T.63
H.3
B.20
3 Lalisa  Manobal Siêu sao 884
T.147
H.16
B.17
4 ProGxJugend Siêu sao 822
T.218
H.8
B.38
5 THWxManhDung Siêu sao 1810
T.270
H.24
B.105
6 TNxThib´z Siêu sao 6888
T.140
H.7
B.53
7 NBGxSniper Siêu sao 1149
T.65
H.0
B.22
8 ProGxDISASTER Siêu sao 388
T.57
H.2
B.14
9 PTM Gaming FC Siêu sao 3391
T.111
H.5
B.64
10 MFxĐthén Siêu sao 756
T.66
H.8
B.38
11 XMENxHoangBao Siêu sao 1364
T.83
H.1
B.47
12 T4MxThanhDat Siêu sao 430
T.175
H.4
B.31
13 4EvexManUp Siêu sao 1191
T.129
H.4
B.34
14 XMENxQuidii Siêu sao 265
T.45
H.6
B.8
15 PQSx  Văn Thể Siêu sao 2023
T.77
H.2
B.24
16 NBGxConBoMeLam Siêu sao 4033
T.73
H.6
B.14
17 DIHxCentral Siêu sao 1952
T.134
H.11
B.67
18 TDCxRonnie Siêu sao 1000
T.49
H.5
B.16
19 ProGxDjokovic   Siêu sao 4603
T.102
H.2
B.32
20 VNS Quý Đại Ca Siêu sao 958
T.92
H.2
B.31
21 TFxRed Siêu sao 2780
T.45
H.3
B.10
22 ProGxBae   Siêu sao 642
T.73
H.3
B.23
23 NSFxLốiĐáÔngGià Siêu sao 630
T.117
H.11
B.43
24 MFxQuangHungg Siêu sao 865
T.159
H.15
B.101
25 Xlim SQ Pro Siêu sao 326
T.91
H.4
B.46
26 STVxSangJunior Siêu sao 796
T.36
H.2
B.7
27 BLUESxJerry Siêu sao 968
T.68
H.3
B.24
28 TDxhungde2 Siêu sao 490
T.149
H.13
B.90
29 MLRxFiveBabyCats Siêu sao 3309
T.42
H.5
B.12
30 Dares     Siêu sao 196
T.54
H.6
B.24
31 STVxMinhAce  Siêu sao 280
T.50
H.4
B.15
32 Jurgent Klopp Siêu sao 1436
T.144
H.7
B.75
33 BLG BoyXuLang Siêu sao 4808
T.108
H.22
B.77
34 LWxNisusi Siêu sao 2335
T.89
H.16
B.47
35 F5xLuce Siêu sao 1590
T.36
H.2
B.5
36 Ngoan Xinh Yêu   Siêu sao 590
T.59
H.4
B.26
37 TheEmperor1vs1 Siêu sao 2491
T.101
H.7
B.72
38 F5xLoki Siêu sao 4465
T.107
H.7
B.55
39 KOLxHuuHau Siêu sao 1817
T.46
H.2
B.10
40 TNxEggie Siêu sao 2709
T.96
H.6
B.50
41 4EvexSußin Siêu sao 1004
T.31
H.2
B.1
42 VITAMIN TCD Siêu sao 1890
T.56
H.4
B.28
43 STVxLeeHariii  Siêu sao 1099
T.43
H.3
B.6
44 Hanhdayyy Siêu sao 521
T.72
H.8
B.35
45 ameemee¯m Siêu sao 1544
T.56
H.3
B.31
46 David BeckBi Siêu sao 5339
T.188
H.2
B.68
47 «TNHPxĐHĐ« Siêu sao 390
T.113
H.16
B.72
48 T4MxNgocQuang Siêu sao 4013
T.86
H.8
B.37
49 Phó GOAT   Siêu sao 2094
T.137
H.17
B.80
50 BLUES Lavie Siêu sao 3019
T.29
H.3
B.4
51 MLRxHykha Siêu sao 2808
T.68
H.3
B.25
52 LWx8LV Siêu sao 756
T.101
H.5
B.47
53 VSxEmBeChang Siêu sao 798
T.91
H.6
B.50
54 trauvang253 Siêu sao 2289
T.52
H.6
B.17
55 KÄ × Hakai Siêu sao 4088
T.44
H.7
B.15
56 F5xGnurt Siêu sao 365
T.49
H.2
B.15
57 STVxTabi      Siêu sao 529
T.36
H.1
B.11
58 DuongSinhFO4 Siêu sao 810
T.111
H.20
B.79
59 F5xGreen Siêu sao 904
T.56
H.6
B.25
60 Drogba Sài Gòn Siêu sao 6322
T.66
H.20
B.36
61 TF × Maäta7 Siêu sao 1805
T.47
H.3
B.19
62 T4MxVietAn Siêu sao 863
T.108
H.2
B.20
63 TSxSuzu Siêu sao 2722
T.54
H.6
B.26
64 ßayernMukhít Siêu sao 818
T.64
H.3
B.28
65 FGCxĐenNhưChó Siêu sao 3270
T.32
H.1
B.6
66 LeeThonggg Siêu sao 406
T.50
H.2
B.14
67 Hnaht420 Siêu sao 1400
T.68
H.9
B.41
68 DaBongLamTho Siêu sao 353
T.141
H.36
B.111
69 NSFxiRis Siêu sao 192
T.47
H.1
B.15
70 LFCxPhelim Siêu sao 1236
T.79
H.7
B.26
71 ELIXxMinhNghĩa Siêu sao 902
T.41
H.9
B.12
72 º»ChienHazard«º Siêu sao 2966
T.77
H.15
B.47
73 ChjBietChuyen Siêu sao 2544
T.47
H.0
B.1
74 1tran50k Siêu sao 777
T.53
H.1
B.29
75 NSFxLốiĐáCụcSúc Siêu sao 411
T.53
H.20
B.18
76 Han So Hee  Siêu sao 1765
T.71
H.13
B.41
77 ELIXxDarkHors3 Siêu sao 1178
T.109
H.10
B.62
78 FNGxKhacQuit Siêu sao 223
T.66
H.23
B.41
79 TFxĐắcĐạo Siêu sao 3375
T.100
H.11
B.49
80 DIHxMaestro   Siêu sao 775
T.105
H.11
B.57
81 TeIV1298 Siêu sao 2154
T.69
H.7
B.44
82  TD Gaming  Siêu sao 258
T.93
H.14
B.59
83 Brosanlino Siêu sao 1363
T.64
H.9
B.34
84 TDxTâmNguyễn94 Siêu sao 353
T.107
H.6
B.51
85 PENAxStrong Siêu sao 1323
T.151
H.5
B.104
86 FLxDâu Tây Siêu sao 715
T.91
H.22
B.51
87  ½Tuấn Siêu sao 751
T.75
H.12
B.31
88 ĐáGàKêu Buff Bẩn Siêu sao 421
T.68
H.6
B.37
89 SxKxUxN Siêu sao 1421
T.59
H.10
B.32
90 Mỗi Phương Trời Siêu sao 449
T.99
H.15
B.62
91 HamiLinh11 Siêu sao 1317
T.61
H.8
B.33
92 XMEN ANHDÂNNÔNG Siêu sao 1700
T.59
H.3
B.34
93 XMENxTTN Siêu sao 2781
T.113
H.19
B.91
94 iuu TNga số mụtt Siêu sao 369
T.49
H.4
B.20
95 LokixLVS Siêu sao 649
T.71
H.10
B.36
96 Thang D Pham Siêu sao 1906
T.48
H.8
B.14
97 Ông Già Lưu Manh Siêu sao 482
T.94
H.6
B.36
98 kongungbokuoc Siêu sao 507
T.67
H.0
B.37
99 TOzBC Siêu sao 893
T.53
H.13
B.27
100 Nobur Siêu sao 305
T.63
H.2
B.32